Preskočiť na obsah

Porovnávanie reťazcov

 • Blog

Možno by nebolo zlé zohľadnovať v textovkách preklepy. Ako na to? Na meranie rozdielnosti dvoch reťazcov sa dajú použiť rôzne metódy, ale najviac sa mi osvedčili dve nasledujúce.

1) Levenshteinova vzdialenosť je algoritmus na nájdenie minimálneho počtu zmien znakov, ktoré treba urobiť, aby sme docielili zhodu zdrojových textov. Využívajú sa na to operácie ako vloženie, zmazanie znaku a substitúcia s rovnakou váhou. Odvodená Damerau Levenshteinova vzdialenosť podporuje naviac transpozíciu písmen, ktorú považuje za jednu úpravu.

2) Jaro Distance podporuje len transpozíciu písmen a zobrazuje vzdialenosti slov v intervale <0,1>. Jednotka predstavuje identické slová. Od toho odvodená Jaro-Winkler Distance zohľadňuje navyše aj dĺžku spoločného prefixu. Vďaka tomu dáva presnejšie výsledky pre reťazce so spoločným prefixom a je vhodnejšia na meranie vzdialeností slovenských slov.

Presnejší matematický popis sa dá ľahko nájsť na Wikipédii Damerau–Levenshtein distance a Jaro–Winkler distance. Rovnako aj zdrojové kódy nie je veľký problém nájsť. Nenašiel som však verziu pre Atari a Pedro ich pre mňa prepísal do Turbo-BASIC XL a keď už bol rozbehnutý urobil rovno aj verziu pre Action!.

 

Verzia pre Turbo-BASIC XL (veľkosť reťazcov 20 znakov)

 

Damerau Levenshtein Distance v Turbo-BASIC XL
download: Damerau Levenshtein Distance Turbo-BASIC XL

10 DIM Word_1$(20), Word_2$(20), DLDm(21, 21)
11 CLS
20 Word_1$="kitten" : Word_2$="sitting" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _DLD_ : ?
30 Word_1$="rosettacode" : Word_2$="raisethysword" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _DLD_ : ?
40 Word_1$="qwerty" : Word_2$="qweryt" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _DLD_ : ?
50 Word_1$="MARTHA" : Word_2$="MARHTA" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _DLD_ : ?
60 Word_1$="DIXON" : Word_2$="DICKSONX" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _DLD_ : ?
70 Word_1$="JELLYFISH" : Word_2$="SMELLYFISH" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _DLD_ : ?
 
11000 END
11600 PROC _DLD_ : REM DamerauLevenshteinDistance
11601  REM Word_1$ : Word_2$ : DLDm[]
11602  I=0: J=0 : K=0 : L=0 : M=0 : N=0 : Min=0 : Result=0
 
11610  M=LEN(Word_1$) : N=LEN(Word_2$)
11620  FOR I=0 TO M : DLDm(I,0)=I : NEXT I
11630  FOR J=0 TO N : DLDm(0,J)=J : NEXT J
11640  FOR J=1 TO N
11650   FOR I=1 TO M
11660    IF Word_1$(I,I) = Word_2$(J,J)
11670     DLDm(I,J) = DLDm(I-1, J-1) : REM no operation required
11680    ELSE
11690     Min = DLDm(I-1, J)+1 : REM delete
11700     K = DLDm(I, J-1)+1  : REM insert
11710     L = DLDm(I-1, J-1)+1 : REM substitution
11720     IF K < Min THEN Min=K
11730     IF L < Min THEN Min=L
11740     DLDm(I,J) = Min
 
11750     IF I>1 AND J>1 : REM ---> Damerau Levenshtein Distance BEGIN
11760      IF Word_1$(I,I) = Word_2$(J-1,J-1) AND Word_1$(I-1,I-1) = Word_2$(J,J)
11770        Min=DLDm(I,J) : IF Min>(DLDm(I-2,J-2)+1) THEN Min=(DLDm(I-2,J-2)+1)
11780        DLDm(I,J) = Min : REM transposition
11790      ENDIF
11800     ENDIF : REM <--- Damerau Levenshtein Distance END
 
11810    ENDIF
11820   NEXT I
11830  NEXT J
11840  Result=DLDm(M,N)
11845  ? "Damerau Levenshtein Distance=";Result
11850 ENDPROC

Príklad ráta Levenshtein Distance a pokiaľ chcete Damerau Levenshtein Distance je nutné odkomentovať riadky 11750 až 11800. Po úprave príklad ráta Damerau Levenshtein Distance a pokiaľ chcete iba Levenshtein Distance je nutné zakomentovať riadky 11750 až 11800.

Jaro Winkler Distance v Turbo-BASIC XL
download: Jaro Winkler Distance Turbo-BASIC XL

10 DIM Word_1$(20), Word_2$(20), Z$(20)
11 POKE 82,0 : CLS
20 Word_1$="MARTHA" : Word_2$="MARHTA" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _JWD_ : ?
30 Word_1$="DIXON" : Word_2$="DICKSONX" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _JWD_ : ?
40 Word_1$="JELLYFISH" : Word_2$="SMELLYFISH" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _JWD_ : ?
50 Word_1$="KITTEN" : Word_2$="SITTING" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _JWD_ : ?
60 Word_1$="ROSETTACODE" : Word_2$="RAISETHYSWORD" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _JWD_ : ?
70 Word_1$="QWERTY" : Word_2$="QWERYT" : ? Word_1$;" - ";Word_2$ : EXEC _JWD_ : ?
 
11000 END
12000 PROC _JWD_
11601  REM Word_1$ : Word_2$ : DLDm[]
11602  I=0: J=0 : K=0 : L=0 : M=0 : N=0 : Min=0 : Max=0 : Result=0 : Z$=""
 
 
12010  S1=LEN(Word_1$) : S2=LEN(Word_2$)
12020  IF S1>S2 THEN Z$=Word_1$ : Word_1$=Word_2$ : Word_2$=Z$ : M=S1 : S1=S2 : S2=M
12030  J=1: M=0 : N=0 : L=INT(S2/2) : Z$=Word_2$
12040  FOR I=1 TO S1
12050   IF Word_1$(I,I)=Word_2$(J,J) THEN M=M+1: Word_2$(J,J)=" ": GO# JMP_JWD
12060   Max=1 : IF Max<(I-L) THEN Max=I-L
12070   Min=S2 : IF Min>(I+L-1) THEN Min=I+L-1
12080   FOR K=Max TO Min
12090    IF Word_1$(I,I)=Word_2$(K,K) THEN N=N+1: M=M+1: Word_2$(K,K)=" ": IF K>J THEN J=K
12100   NEXT K
12110   #JMP_JWD : IF J<S2 THEN J=J+1
12120  NEXT I
12130  IF M=0
12140   Result=0 : REM jaro distance
12150  ELSE 
12160   N=INT(N/2)
12170   Result=(M/S1+M/S2+((M-N)/M))/3. : REM jaro distance
12180  ENDIF
12190  REM ? "Jaro Distance=";Result
12200  Min=S1 : IF Min>S2 THEN Min=S2
12210  M=Min : IF M>3 THEN M=3
12220  M=M+1 : L=0 : Word_2$=Z$ : IF M>Min THEN M=Min
12230  FOR I=1 TO M
12240   IF Word_1$(I,I)=Word_2$(I,I)
12250    L=L+1
12260   ELSE
12270    EXIT
12280   ENDIF
12290  NEXT I
12300  Result=Result + (L*0.1*(1.0 - Result)) : REM Winkler
12310  ? "Jaro Winkler Distance=";Result
12320 ENDPROC

 

Verzia pre Action! (veľkosť reťazcov 14 znakov)

 

Damerau Levenshtein Distance v Action!
download: Damerau Levenshtein Distance Action!

DEFINE STRING="CHAR ARRAY" ; sys.act
DEFINE width="15" ; 14 znakov max
DEFINE MatrixSize="225" ; 15*15
 
INT FUNC Get2Dm(INT ARRAY matrix, INT x,y)
 INT res
 res=matrix(x+y*width)
RETURN(res)
 
INT FUNC DamerauLevenshteinDistance(STRING str1, str2)
 INT ARRAY matrix(MatrixSize)
 BYTE Result, tmp, Min, K, L, I, J, M, N
 
 Result=0
 M=str1(0)
 N=str2(0)
 
 FOR I=0 TO MatrixSize-1 DO matrix(I)=0 OD
 FOR I=1 TO M DO matrix(I+width)=I OD
 FOR J=1 TO N DO matrix(J*width)=J OD
 
 FOR J=1 TO N DO
  FOR I=1 TO M DO
   IF str1(I) = str2(J) THEN
    tmp=Get2Dm(matrix, I-1, J-1)
    matrix(I+J*15)=tmp ; no operation required
   ELSE
    Min = Get2Dm(matrix, I-1,J)+1 ; REM delete
    K = Get2Dm(matrix, I,J-1)+1  ; REM insert
    L = Get2Dm(matrix, I-1, J-1)+1 ; REM substitution
    IF K < Min THEN Min=K FI
    IF L < Min THEN Min=L FI
    matrix(I+J*15)=Min
 
    ;transposition for Damerau Levenshtein Distance
    IF I>1 AND J>1 THEN
     IF str1(I) = str2(J-1) AND str1(I-1) = str2(J) THEN
      Min=Get2Dm(matrix, I,J)
      tmp=Get2Dm(matrix, I-2,J-2)+1
      IF Min>tmp THEN Min=tmp FI
      matrix(I+J*15)=Min ; REM transposition
     FI
    FI
 
   FI
  OD
 OD
 Result=Get2Dm(matrix, M,N)
RETURN(Result)
 
PROC MAIN()
 INT result
 STRING Word_1(15), Word_2(15)
 PUT(125)
 PUTE()
 
 SCopy(Word_1,"kitten") SCopy(Word_2,"sitting")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=DamerauLevenshteinDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Damerau Levenshtein Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"rosettacode") SCopy(Word_2,"raisethysword")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=DamerauLevenshteinDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Damerau Levenshtein Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"qwerty") SCopy(Word_2,"qweryt")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=DamerauLevenshteinDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Damerau Levenshtein Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"MARTHA") SCopy(Word_2,"MARHTA")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=DamerauLevenshteinDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Damerau Levenshtein Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"DIXON") SCopy(Word_2,"DICKSONX")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=DamerauLevenshteinDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Damerau Levenshtein Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"JELLYFISH") SCopy(Word_2,"SMELLYFISH")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=DamerauLevenshteinDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Damerau Levenshtein Distance=%U%E%E",result)
RETURN

Opäť sa ráta Levenshtein Distance a pokiaľ chcete Damerau Levenshtein Distance je nutné odkomentovať zopár riadkov. Po úprave príklad ráta Damerau Levenshtein Distance a pokiaľ chcete iba Levenshtein Distance je nutné zakomentovať kód ;transposition for Damerau Levenshtein Distance. Len tak mimochodom, tá rýchlosť oproti Basicu je celkom slušný rozdiel 😉

Jaro Winkler Distance v Action!
S Jaro Winkler Distance nastupuje malá komplikácia. Action! podporuje len celé čísla 🙂 je preto nutné posunúť vhodne desatinnú čiarku a zaokrúhliť. Iste dalo by sa využiť matematické funkcie uložené v ROMke, ale to je zbytočne pracné.
download: Jaro Winkler Distance Action!

DEFINE STRING="CHAR ARRAY" ; sys.act
DEFINE ASCII_SpaceBar="32"
 
INT FUNC JaroWinklerDistance(STRING str1, str2)
 STRING Z(15)
 INT S1, S2, J, M, N, L, I, K, skip, Max, Min
 INT Result
 Result=0
 S1=str1(0)
 S2=str2(0)
 IF S1>S2 THEN
  SCopy(Z,str1)
  SCopy(str1,str2)
  SCopy(str2,Z)
  M=S1
  S1=S2
  S2=M
 FI
 J=1 M=0 N=0 L=S2/2 SCopy(Z,str2)
 FOR I=1 TO S1 DO
  skip=0
  IF str1(I)=str2(J) THEN
   M==+1
   str2(J)=ASCII_SpaceBar
   skip=1
  FI
  IF skip=0 THEN
   Max=1
   IF Max<(I-L) THEN Max=I-L FI
   Min=S2
   IF Min>(I+L-1) THEN Min=I+L-1 FI
   FOR K=Max TO Min DO
    IF str1(I)=str2(K) THEN
     N==+1
     M==+1
     str2(K)=ASCII_SpaceBar
     IF K>J THEN J=K FI
    FI
   OD
  FI
  IF J<S2 THEN J==+1 FI
 OD
 IF M=0 THEN
  Result=0 ; jaro distance
 ELSE
  N=N/2
  Result=((M*100)/S1+(M*100)/S2+(((M-N)*100)/M))/3 ; REM jaro distance
 FI
 Min=S1 IF Min>S2 THEN Min=S2 FI
 M=Min IF M>3 THEN M=3 FI
 M==+1 L=0 SCopy(str2,Z)
 IF M>Min THEN M=Min FI
 FOR I=1 TO M DO
  IF str1(I)=str2(I) THEN
   L==+1
  ELSE
   EXIT
  FI
 OD
 Result=Result*100 + (((L*100)/10)*(100 - Result)) ; Winkler 
 Result=(Result+49)/100
RETURN(Result)
 
PROC MAIN()
 INT result
 STRING Word_1(15), Word_2(15)
 PUT(125)
 PUTE()
 
 SCopy(Word_1,"MARTHA") SCopy(Word_2,"MARHTA")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=JaroWinklerDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Jaro Winkler Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"DIXON") SCopy(Word_2,"DICKSONX")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=JaroWinklerDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Jaro Winkler Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"JELLYFISH") SCopy(Word_2,"SMELLYFISH")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=JaroWinklerDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Jaro Winkler Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"KITTEN") SCopy(Word_2,"SITTING")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=JaroWinklerDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Jaro Winkler Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"ROSETTACODE") SCopy(Word_2,"RAISETHYSWORD")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=JaroWinklerDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Jaro Winkler Distance=%U%E%E",result)
 
 SCopy(Word_1,"QWERTY") SCopy(Word_2,"QWERYT")
 PrintF("%S - %S%E",Word_1,Word_2)
 result=JaroWinklerDistance(Word_1,Word_2)
 PrintF("Jaro Winkler Distance=%U%E%E",result)
RETURN

Ukážka výpočtu Damerau Distance a Damerau Levenshtein Distance v oboch jazykoch:


Na príklade s QWERTY je pekne vydieť rozdiel v oboch spôsoboch výpočtu.

Ukážka výpočtu Jaro Winkler Distance v oboch jazykoch:

Ktorý z nich je Action! je myslím jasné 🙂

Príklady prihodil aj na Rosetta Code
https://rosettacode.org/wiki/Levenshtein_distance
https://rosettacode.org/wiki/Jaro_distance

Download bol presunutý na github.com.

Pridal som tam aj príklad. Procedúru _EQUAL_ treba uvážlivo rozšíriť. Napríklad pre menšie slová ako 3 písmenká nepovoliť preklep a samozrejme treba zvážiť rýchlosť na 8bitoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.